Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels, specificaties en vereisten van een contract. 

Artikel 1. Identiteit en gegevens van de verkoper
Le Nouveau Chef B.V. staat in het handelsregister ingeschreven onder het nummer 68261497, en is gevestigd te (1851 LX) Heiloo aan De Droogmakerij 29H (tel.+31(0)85 225 0093 en per e-mail: marketing@lenouveauchef.com).

BTW nummer is: NL857365290B01
Re_fashion ID: FR345700_11JZXQ

Artikel 2. Definities
In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verkoper: Le Nouveau Chef.
 2. Koper: iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Verkoper een aanbieding doet.
  1. Zakelijke Koper: de Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  2. Consument: De Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Aflevering: feitelijke aanbieding aan de Koper, al dan niet aan diens huis/bedrijf, van de overeengekomen zaken en/of half gerede producten.
 4. Webshop: de door Verkoper gedreven winkel via de website www.lenouveauchef.com.
 5. Schriftelijk: brief, fax of e-mail.
 6. Directe schade: schade aan de geleverde zaak en kosten voor vervanging of herstel daarvan.
  Indirecte schade: alle andere schade dan de directe schade.
 7. Gevolgschade: alle andere schade dan directe schade.

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van inkoop- dan wel andere algemene voorwaarden van Koper, van toepassing op de gehele rechtsverhouding met Koper en zullen ook gelden in geval van toekomstige onderhandeling en overeenkomsten.
 2. Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
 3. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Verkoper de Koper van de wijziging in kennis heeft gesteld. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van kracht blijven.
 4. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 4. Aanbod

 1. Elk aanbod van Verkoper is vrijblijvend. Vermelde prijzen voor zakelijke Kopers zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de koopovereenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Voor consumenten worden totaalprijzen vermeld, met inbegrip van alle belastingen en kosten.
 3. Afbeeldingen, opgave van maten, specificaties en verdere omschrijvingen door Verkoper zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een indruk te geven van het assortiment.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de koopovereenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5. Koopovereenkomst

 1. Via de Webshop komt een overeenkomst pas tot stand indien en zodra Verkoper een door Koper gedane bestelling schriftelijk bevestigt aan Koper. Deze bevestiging bevat de belangrijkste kenmerken van de gesloten overeenkomst (zoals aantal, prijs en de leveringstermijn).
 2. Verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving.
 3. Indien in de aanvaarding van het aanbod voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Verkoper aan Koper schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of afwijkingen.
 4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Verkoper binden Verkoper niet eerder dan nadat en voor zover zij door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Verkoper kan niet aan een overeenkomst worden gehouden indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.
 6. Iedere Koopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6. Herroepingsrecht voor consumenten

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na ontvangst van de zaak (bij meerdere zaken in één bestelling: na ontvangst van de laatste zaak).
 2. Van dit herroepingsrecht zijn uitgesloten:
  1. De volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, hieronder vallende alle producten voorzien van borduringen;
  2. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  3. producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  4. Binnen veertien kalenderdagen vanaf het inroepen van het herroepingsrecht zendt de consument op eigen kosten het product terug, of overhandigt hij dit aan Verkoper, met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte instructies.
  5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7. Betaling

 1. De betaling door Koper aan Verkoper dient plaats te vinden zonder opschorting of verrekening, voor of bij aflevering van de zaken. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient bij overeengekomen niet-contante betaling de betaling te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.
 2. Indien er goede grond bestaat dat Koper zijn verplichtingen niet of niet tijdig zal nakomen, is Koper verplicht op eerste verzoek van Verkoper terstond genoegzame zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.
 3. Indien Koper niet binnen de Overeenkomstig artikel 7.1 gestelde termijn betaalt, is hij rente verschuldigd ter hoogte van 1% (één procent) per maand of zoveel meer als de wettelijke rente (bij een zakelijke Koper: handelsrente) bedraagt over het achterstallige bedrag. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volle maand.
 4. Alle in redelijkheid door Verkoper gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten komen ten laste van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 200,00 exclusief btw.

Artikel 8. Levering

 1. Verkoper is bevoegd de producten in deelleveringen te leveren.
 2. In geval van levering aan een consument berust het risico van beschadiging of vermissing bij Verkoper tot het moment van bezorging.
 3. In geval van levering aan een zakelijke Koper geschiedt het transport van de door Verkoper te leveren producten voor rekening en risico van zakelijke Koper en onverzekerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Verkoper in opdracht van (en voor rekening en risico van) zakelijke Koper het transport regelt, brengt zij een toeslag bij Koper in rekening in aanvulling op de transportkosten.
 4. Zakelijke Koper is gehouden, waar van toepassing, voor eigen rekening en risico, iedere uitvoer- of invoervergunning of andere officiële machtiging te verkrijgen en alle douaneformaliteiten te vervullen voor de uitvoer van de producten.
 5. Verkoper zal Koper informeren over de daadwerkelijke leveringsdatum wanneer deze door Verkoper is vastgesteld. Indien Verkoper de producten in termijnen levert, informeert Verkoper Koper over de leveringsdatum van elk van de termijnen.
 6. Door Verkoper opgegeven leverdata zijn geen fatale termijnen, Verkoper zal zich inspannen op de opgegeven data te leveren.
 7. Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde producten, tot zekerheid voor al hetgeen Koper ter zake van of in verband met door Verkoper gedane leveringen met inbegrip van renten en kosten aan Verkoper verschuldigd is. Koper is niet bevoegd over producten, waarop het eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust, op enigerlei wijze te beschikken, anders dan overeenkomstig haar normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de producten.
 8. Bij zendingen buiten Europa is Le Nouveau Chef niet verantwoordelijk voor vertraging door:
  1. Lokale Feestdagen
  2. Afhandeling bij de douane in land van bestemming
  3. Stakingen of andere bijzondere gebeurtenissen in het land van bestemming
  4. Retour sturen, deze kosten worden niet vergoed.
  5. Actuele levertijden per land verschillen
 9. Standaard worden verzendingen met een afleveradres binnen de Europese Unie door de verkoper verzonden onder de Incoterms® Delivery Duty Paid (DDP). Voor verzending met een afleveradres buiten de Europese Unie wordt standaard gebruik gemaakt van de Incoterms® Delivered At Place (DAP). De verkoper behoudt het recht om andere Incoterms® toe te passen en zal dit in zo'n geval vermelden op de factuur, orderbevestiging of offerte.

Artikel 9. Inspectie bij aflevering

 1. Koper is gehouden de producten onmiddellijk na aflevering te inspecteren.
 2. Als bij aflevering van zaken gebreken (bijvoorbeeld in hoedanigheid, kwaliteit, hoeveelheid, maat) worden geconstateerd, dient de zakelijke Koper binnen twee werkdagen na aflevering Verkoper schriftelijk melding te doen van de gebreken, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen. Niet-zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen twee werkdagen geconstateerd konden worden, dienen door hem binnen veertien kalenderdagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van de zaken, schriftelijk aan Verkoper te zijn gemeld.
 3. Indien zakelijke Koper het bepaalde in artikel 9.2 niet correct is nagekomen, vervalt iedere aanspraak ter zake.
 4. In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk zijn geen gebrek.
 5. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en de door Verkoper bij de uitvoering van een Koopovereenkomst betrokken derden, bedraagt voor de zakelijke Koper één (1) jaar.

Artikel 10. Garantie

 1. Verkoper zal de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de orderbevestiging is omschreven met die eigenschappen die de Koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
 2. De in artikel 10.1 genoemde garantie houdt in dat Verkoper in geval van een gegrond bevonden klacht de producten naar zijn keuze zal herstellen, het ontbrekende zal naleveren of geheel opnieuw zal leveren tegen retourbezorging van het gebrekkige product.
 3. Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade het gevolg is van omstandigheden waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport.

Artikel 11. Beëindiging

 1. Verkoper kan de Koopovereenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:
  1. Koper in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de WSNP van toepassing wordt verklaard;
  2. Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op zijn vermogensbestanddelen;
  3. De onderneming van Koper wordt geliquideerd of beëindigd;
  4. Koper na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige betalingsverplichting;

Artikel 12. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Tenzij schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevend personeel, is de aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde zaken ter zake waarvan de aansprakelijkheid van Verkoper is ontstaan, dan wel, indien Verkoper verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis, tot maximaal het bedrag dat Verkoper van zijn verzekeraar uitgekeerd krijgt.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, stagnatieschade, immateriële schade en gederfde winst/omzet.
 3. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper aan Koper geleverde zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden.
 4. Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Verkoper aansprakelijk is.
 5. Ingeval van overmacht aan de zijde van Verkoper is hij gerechtigd hetzij de uitvoering van de Koopovereenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Koopovereenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de Koopovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede -voor zover niet reeds daaronder begrepen- : oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de leveranciers, belemmerende overheidsmaatregelen, en overigens alle onvoorziene omstandigheden in de bedrijfsvoering.

Artikel 13. Klachtenregeling voor consumenten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Verkoper.
 2. Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van veertien kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten gesloten door Verkoper waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen een zakelijke Koper en Verkoper worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Alkmaar. Verkoper heeft echter steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van zakelijke Koper. Ten aanzien van consumenten zal Verkoper een procedure slechts aanhangig maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument.

Article 15. Re-Fashion and Citeo

 • Le Nouveau Chef in connected to Re-Fashion
  • Re-Fashion Identification Number: FR345700_11JZXQ
 • Le Nouveau Chef is connected to Citeo
  • Citeo Client Number for Le Nouveau Chef is: 574627